วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การประเมินพัฒนาการเด็ก


      การประเมินผลพัฒนาการ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของครูที่มีต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ ความสนใจและความต้องการของ เด็กแต่ละคน การประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นมากในการจัดการเรียนการสอน

จุดมุ่งหมายการประเมินผลพัฒนาการ

     1. เพื่ออธิบายสภาพพัฒนาการ และความพร้อมในการเรียนของเด็ก

     2. เพื่อหาข้อมูลไปใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเด็ก

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลพัฒนาการ

     1. การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นเนื่องจากความ ต้องการที่จะเข้าใจพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กปฐมวัย

1.1 พัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็ก ในแต่ละ ช่วงเวลา

1.2 ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเด็กเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

1.3 บทบาทและสถานภาพในกลุ่มของเด็ก

     2. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะมีประโยชน์ในการวางแผนการ เรียนการสอนและการสอนและการตัดสินใจต่างๆที่มีผลต่อเด็กปฐมวัย

     3. การประเมินผลเด็กปฐมวัยจะช่วยให้ทราบถึง เด็กซึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

     4. การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กโดยมีการรายงานผลและสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ การบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และข้อมูลไม่ควรมาจากความคาดหวังของครู หรือข้อสรุปกว้างๆ

หลักการประเมิน

1. การประเมินผลพัฒนาการเด็กต้องประเมินทุกด้าน

2. การประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

3. ผลการประเมินเด็กแต่ละคนควรเก็บเป็นความลับ

4. การเลือกวิธีการประเมินผลต้องเลือกให้เหมาะสม

5. การเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเด็กกับเกณฑ์

6. การเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเด็กกับเกณฑ์

7. การเลือกพฤติกรรมที่จะประเมิน

เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็ก

     การสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้มผลงานเด็ก การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ การเขียนบันทึก และการทำสังคมมิติ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น